คอร์สออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

คอร์ส ออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

ค่าอบรม 18,000

ระยะเวลา : 32 ชม. 
ระดับของหลักสูตร: ระดับพื้นฐาน

 

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

JEWELRY DESIGN FUNDAMENTAL

สนธยา ปั้นสุภา 
ผู้สอน : JEWELRY DESIGN FUNDAMENTA

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับเบื้องตัน เน้นให้นักเรียนเข้าใจรายละเอียดที่ต้องรู้ในการออกแบบเครื่องประดับ เข้าใจประเภทของเครื่องประดับ เพชรพลอย โลหะรวมถึงกระบวนการผลิตเครื่องประดับ  แนวคิดและการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ  รวมถึงการวาดและลงสี เครื่องประดับแบบต่างๆ 

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้เรียนรู้กระบวนการวาด การผลิต และความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบเครื่องประดับ ตั้งแต่ระดับแนวคิดพื้นฐานไปจนถึงการผลิตผลงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับช่าง และนำเสนอผลงานกับลูกค้า มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานออกแบบในแนวทางของตัวเอง ต่อไป


เนื้อหาในการเรียน

-เรียนรู้ ความเข้าในในเรื่องของการออกแบบขั้นพื้นฐาน

-เรียนรู้ สัดส่วน รายละเอียดของเครื่องประดับแต่ละประเภท

-เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบในการออกแบบ

-ฝึกฝน การวาดรูป การเขียนแบบ พื้นฐาน

-ฝึกการสเก็ตซ์แบบเครื่องประดับและอัญมณีแบบต่างๆ แบบ freehand และใช้เครื่องมือในการเขียน แบบ template

-ฝึกการเขียนแบบเครื่องประดับในหลายมุมมองพร้อมกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้ในการระบบอุตสาหกรรม

-ฝึกการลงสีโลหะเครื่องประดับและอัญมณีในรูปแบบต่างๆ

-เรียนรู้การวิเคราะห์ Trend ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงกระบวนการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับจากหนังสือ รูปภาพ หรือ อินเตอร์เนต

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน

Certificate : JEWELRY DESIGN FUNDAMENTAL

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ท่านละ 18,000 บาท (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออกแบบ เช่น ดินสอ , ไม้บรรทัด , เทมเพลต (พลอยวงกลม,วงรีสี ,พู่กัน ,กระดาษ)

ผลงานนักเรียน คอร์สออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น