คอร์สออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง

คอร์ส ออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง

ค่าอบรม 18,000

ระยะเวลา : 32 ชม. 
ระดับของหลักสูตร: ระดับกลาง

 

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง

JEWELRY DESIGN INTERMEDIATE LEVEL

 

สนธยา ปั้นสุภา
ผู้สอน : JEWELRY DESIGN FUNDAMENTA

     หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง เน้นเพิ่มทักษะการวาดเครื่องประดับ ความเข้าใจในมุมมอง 3 มิติ พัฒนาเพิ่มเติมกระบวนการคิด และวิเคราะห์งาน เน้นให้เข้าใจวิธีการสร้างงานเป็น collection การสร้าง moodboard ตลอดจนถึงการสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อให้เข้าใจรูปทรงโดยรวมของชิ้นงานเครื่องประดับ

เนื้อหาในการเรียน

-ฝึกฝนการวาดเส้น เพื่อสามารถวาดแบบเครื่องประดับซับซ้อนขึ้น

-
เรียนรู้ฝึกฝนให้เข้าใจองค์ประกอบศิลปะ เพื่อให้สามารถสร้างและจัดวางเครื่องประดับได้หลากหลายแนวทาง สวยงาม สมบูรณ์

-เรียนรู้ให้เข้าใจรายละเอียดในการวาดแบบ เขียนแบบ เชิงลึก เพื่อความถูกต้องที่จะนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับจริง

-ฝึกการเขียนแบบและลงสีเครื่องประดับในมุมมอง 3 มิติ ด้านหน้าและด้านข้างเพื่อนำเสนอผลงาน

-เรียนรู้เทคนิคทางช่างเครื่องประดับ เพื่อความเข้าใจ สามารถสื่อสารและควบคุมงานออกแบบเครื่องประดับในกระบวนการผลิตจริง

-เรียนรู้การสร้าง Model เครื่องประดับด้วยกระดาษหรือดินน้ำมัน เพื่อให้เข้าใจรูปร่างของเครื่องประดับ สามารถมองเห็นภาพรวมของ    เครื่องประดับที่กำลัง    ออกแบบ อีกทั้งยังใช้แบบที่ได้เพื่อเสนอลูกค้า  และอธิบายให้กับช่างเพื่อผลิตงานให้ตรงกับความต้องการขอ
 
นักออกแบบมากที่สุด

-เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Collection เครื่องประดับ เพื่อการนำเสนอให้กับลูกค้า

-เรียนรู้การวิเคราะห์ Trend ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงกระบวนการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับจาก       หนังสือ รูปภาพ หรือ  อินเตอร์เนต

คุณสมบัติผู้เรียน

1.ผ่านการเรียน Jewelry Design I

2.ผ่านการทดสอบ Jewelry Design I Test.

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง
Certificate :  JEWELRY DESIGN INTERMEDIATE LEVEL  

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ท่านละ 18,000 บาท (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน และผลิตต้นแบบเครื่องประดับ)

ผลงานนักเรียน คอร์สออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง