คอร์สเรียน (In-School Course)

    คอร์สเรียนที่โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group10 เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในรายละเอียดของการออกแบบเครื่องประดับแบบเร่งรัด ทั้งออกแบบเบื้องต้นและออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์  มีเวลาฝึกปฏิบัติงาน และมีแบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง  

   คอร์สเรียนในคลาส โดยส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สกลุ่มเล็ก 2-5 คน ต่อคลาส  เพื่อให้สามารถแนะนำนักเรียน ทุกคนได้อย่างทั่วถึง

คอร์สเรียนในคลาส ตอนนี้เปิดสอนอยู่ 2 วิชา ได้แก่ คอร์สออกแบบเครื่องประดับ และคอร์สออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  

-คอร์สออกแบบเครื่องประดับ แบ่งเป็น 2 ระดับ  
1.คอร์สออกแบบเครื่องประดับพื้นฐาน      เน้นอธิบายให้เข้าใจภาพรวมของเครื่องประดับและอัญมณี ที่จำเป็นต้องรู้ในการออกแบบ ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึง กระบวนการผลิต เรียนรู้วิธีการวาดลงสี เครื่องประดับ เรียนรู้กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ
2.คอร์สออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง       เน้นอธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการพัฒนางานออกแบบ การฝึกวาดภาพ 3 มิติของเครื่องประดับ การทำงานเป็น  collection  การนำเสนอผลงาน

-คอร์สออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ

1.คอร์สออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold      เน้นให้เรียนรู้คำสั่งทั้งหมดในการสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Rhino3d  เรียนรู้วิธีการใช้ปลั้กอินสำหรับสร้างเครื่องประดับในโปรแกรม Rhino3d ซึ่งก็คือโปรแกรม RhinoGold ซึ่งจะประกอบด้วยวิธีการสร้าง  และจัดการ เพชรพลอย  (Gems Tools) และการสร้างแหวนอัตโนมัติ การสร้างการฝังและกระเปาะแบบต่างๆ ใน (Jewelry Tools )รวม  ถึงวิธีการนำเสนอภาพเสมือนจริง (Rendering) และการส่งไปผลิตต้นแบบ  3 มิติ (3d printer )

2.คอร์สการสร้างต้นแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม RhinoGold      เป็นคอร์สปฏิบัติงาน(workshop) สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้ว เน้นเรียนรู้ให้เข้าใจในกระบวนการ  ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม RhinoGold สร้างชิ้นงานและปริ้นชิ้นงานเครื่องประดับที่สร้างออกมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  สามารถใช้ได้ใน  กระบวนการผลิตต่อไป