Jewelry Cad/Cam for Production by RhinoGold course

Jewelry Cad/Cam for Production by RhinoGold course

คอร์ส RhinoGold Level2 สำหรับคอร์สสร้างต้นแบบด้วยโปรแกรม Rhino3d & RhinoGold เป็นคอร์ส workshopสำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์สแรกแล้ว หรือผู้มีพื้นฐานแล้ว แต่ต้องการเข้าใจมากชึ้นถึงกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

“คุณจิ๋ว”
นักเรียนคอร์ส Jewelry Cad/Cam for Production by RhinoGold
 

 

“คุณอั้ม”
นักเรียนคอร์ส Jewelry Cad/Cam for Production by RhinoGold

“คุณป๊อบ”
นักเรียนคอร์ส Jewelry Cad/Cam for Production by RhinoGold

 

 

ผลงาน Final Project บน RhinoGold UI

 

ผลงานในแต่ละสัปดาห์

 

งานปริ้น3d อาทิตย์ที่ 1 

 

งานปริ้น3d อาทิตย์ที่ 2 

 

งานปริ้น3d อาทิตย์ที่ 3

 

งานปริ้น3d อาทิตย์ที่ 4

 

งานปริ้น3d อาทิตย์ที่ 5 

 

 

Posted in Student Showcase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *