Skip to content

 

หลักสูตรการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Rhinogold

JEWELRY CAD/CAM FOR PRODUCTION BY RHINOGOLD

ผู้สอน : นายสนธยา ปั้นสุภา
Instructors: Sontaya pansupa

 

     หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เน้นความเข้าใจในกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝังแบบต่างๆ การเผื่อชิ้นงานในการทำต้นแบบ วิธีการขึ้นต้นแบบเพื่อไปผลิตจริง เน้นเป็นคอร์ส workshop  ฝึกสร้างชิ้นงานตามความต้องการของผู้เรียน และผลิตชิ้นงานเป็นรูปทรง 3 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นปัญหา วิธีแก้ไข ตลอดจนข้อควรระวังในการสร้างต้นแบบ3 มิติ 


   นอกจากนี้ยังเรียนคำสั่งในการสร้างรูปทรงที่ซับซ้อนขึ้นด้วย Clayoo เพื่อช่วยในการสร้างรูปทรงธรรมชาติ(organic shape) และคำสั่งในการสร้างรูปทรงนูนต่ำด้วย Rhino emboss เพื่อช่วยในการสร้างเหรียญและลวดลายนูนต่ำแบบต่างๆ

เนื้อหาในการเรียน 

-ทำความเข้าใจในโปรแกรม RhinoGold ขั้นสูงให้ละเอียดขึ้น เรียนรู้การสร้างรูปทรงด้วย Clayoo และ Rhinoemboss

-เรียนรู้ให้เข้าใจสัดส่วน แม่พิมพ์เครื่องประดับ ทั้งการฝัง การหดตัว ส่วนประกอบต่างๆของการทำเครื่องประดับทุกประเภท

-ฝึกสร้างชิ้นงานแม่พิมพ์เครื่องประดับด้วยโปรแกรม Rhinogold เพื่อการผลิตชิ้นงานจริง

-ทดลองผลิตแม่พิมพ์จริงจากเครื่อง RP-CNC จำนวน 10 ชิ้นต่อคอร์ส

คุณสมบัติผู้เรียน

1.ผ่านการเรียน Jewelry Design by Rhinogold
2.ผ่านการสอบ Jewelry Cad/Cam Basic Test.

ประกาศนียบัตร

Jewelry Cad/Cam for Production

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ท่านละ 18,000 บาท 

(รวมค่าแม่พิมพ์เครื่องประดับของนักเรียนจากเครื่อง CNC & RP)

ระดับของหลักสูตร
ระดับกลาง-สูง

Levels Guide

Intermediate


Advanced